Transcripties

Museum Hoeksche Waard heeft honderden transcripties online gezet die tot voor kort alleen maar te raadplegen waren in het Documentatiecentrum.


Bij transcripties worden oude teksten, in dit geval uit de 16e tot en met de 19e eeuw, omgezet naar voor iedereen leesbaar schrift . Bovendien zijn ze OCR doorzoekbaar gemaakt waardoor het onderzoek naar bijvoorbeeld familienamen eenvoudiger wordt.


Het gaat om transcripties van archiefstukken uit onder meer oud-rechterlijke archieven, polderarchieven, notariële archieven maar ook uit kerkarchieven.
De transcripties zijn in te zien via de website van het museum.

Wij Ocker Janssen ende Zegher Claessen, scepenen in Sinte Anthonis polder oorkonden ende certificeren voor die gerectighe waerheit dat voer ons is ghecomen heer Goessen Diericksen, cureit van onsen kercken lijdende, dat hij vercocht heeft ende eerst inden ons kercken de geboden gegeven eene halve mergen lants toe behoerende den priesterlijker proevenen om een somme van xliiiii Rijnse guldens tot sijn huis mede te volbrenghen ende volte[...] welcke hij geordineert heeft ende ge[...] ewelijck totter Curen voers. blijvende. Ende dat doer oorloff ende consent van mijnheer den archidiaken van Campemen[?] ofte zijn ghemachtighe dwelck wij ghesien hebben in papier ghes[...] belooft heeft een verschenen brieff daer af te toonen. Dese halve merghen heeft ghecocht Matheeus Cornelissen inden Polder voers. voer de somme als boven. In kennisse van dese certificatien. Soe hebben wij scepenen voers. onse zeghelen hier onder aen ghehanghen. Gedaen int jaer ons heeren duisent vijffhondert twintich ende acht den sevene

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.